EUZEPA brings together European chemical companies engaged in the manufacture of synthetic zeolites.

The current membership of EUZEPA is :

 

Mem BASF

Mem CECA

Mem Clariant

 

Mem CWK

Mem GRACE

Mem IQE

 

Mem PQ

Mem PRAYON

Mem SILKEM

 

Mem UOP

Mem ZEOCHEM